اصول اخلاقی انتشار مقاله

راهنمای تدوین مقاله:

 • نوآوری و به روز بودن موضوع 
 • استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید ( حداکثر 5 سال گذشته )
 • رعایت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری
 • تکراری نبودن موضوع موردنظر
 • مقاله هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده اند و نویسنده متعهد به عدم نشر آنها در جای دیگر است. ضمناً مقاله های ارائه شده برای بررسی وچاپ نباید هم زمان به مجله های دیگر ارائه شود.
 • چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بود.
 • حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ و از استرداد مقالات دریافتی معذور است.
 • تایید نهایی مقاله ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران با هیات تحریریه مجله است.
 • مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده (نویسندگان) آن است.
 • نقل و اقتباس با ذکر مآخذ آزاد است.
 • پس از چاپ مقالات تایید شده 2 نسخه از مجله به نویسندگان محترم اهدا خواهد شد.