اعضای هیات تحریریه

1-      دکتر مجید قاسمی (دکتری اقتصاد از دانشگاه انگلستان)

2-      دکتر غلامحسین اسدی (دکتری مدیریت مالی از دانشگاهمنچستر انگلستان، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

3-      دکتر محمداسماعیل فدایینژاد (دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

4-      دکتر علی ثقفی (دکتری حسابداری از دانشگاه نیروی آمریکا، استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

5-      دکتر سیدمهدی برکچیان (دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج انگلستان، استادیار دانشگاه صنعتی شریف)

6-      دکتر محمد مدرس یزدی (دکتری مهندسی سیستم‌ها و تحقیق در عملیات از دانشگاه برکلی آمریکا، استادیار دانشگاه صنعتی شریف)

7-      دکتر میرمهدی سیداصفهانی (دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه انگلستان)

8-      دکتر بهروز خدارحمی (دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

9-       دکتر سید محمد هاشمی‌نژاد (دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)