راهنمای نویسندگان

قواعد کلی تهیه مقاله:

  • صفحه جلد: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان حداکثر 3 نفر)، عنوان(رتبه علمی– سمت)، الصاق عکس 4*3 در صفحه جلد یا اسکن آن در سی دی ، آدرس، تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیکی و آدرس پستی
  • عنوان مقاله : کوتاه، رسا و بیان کننده محتویات مقاله باشد.
  • چکیده : حداقل 5 و حداکثر 10 سطر
  • کلید واژه ها : حداکثر 5 واژه به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی
  • مقدمه مقاله : حداقل 10 و حداکثر 15 سطر
  • نتیجه : منطقی ، مفید و بیان کننده بحث و ارائه یافته های تحقیق
  • تعداد صفحات مقاله : حداقل 12 و حداکثر 20 صفحه باشد( با احتساب تمام بخش های مقاله )
  • قلم مقاله : متن فارسی با قلم B nazanin اندازه 14 و متن انگلیسی با فونت Times New Roman اندازه 12 باشد.
  • اصطلاحات انگلیسی : درج معادل انگلیسی اسامی و اصطلاحات مقابل عبارت و در داخل پرانتز ضروری است.
  • روش فهرست نویسی : روش نگارش فهرست فارسی به شرح زیر می باشد :
  • کتاب : نامخانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام نویسنده، مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل نشر، شماره ( جلد ) سال انتشار.
  • مقاله : نگارش منابع فارسی و انگلیسی مقاله باید شامل نویسنده(گان ). سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا با اختصار، جلد ( شماره ) مجله وشماره صفحات مجله باشد.
  • درج ارجاعات : درج ارجاعات در متن به صورت ( نام خانوادگی – نام و سال ) پس از نقل مطلب باشد.
  • جداول وعکسها : اصل عکس ها، نمودارها باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله علامت گذاری شود و دارای شماره و عنوان باشد.
  • ابعاد جداول در مقاله باید طوری تنظیم شود که در یک صفحه مجله ( طولی یا عرضی ) جا بگیرد.
  • همچنین رعایت نکات نگارش صحیح مورد تاکید می باشد. به عنوان مثال : ( کلماتی مانند سازمان های – آموزش های به صورت جداگانه نوشته شود. بلافاصله پس از اتمام جمله نقطه گذاشته شود و ... ).
  • ارسال دو کپی از مقالات (با منابع و بدون منابع) همراه با CD آن در هر دو فورمت WORD و PDF قابل پذیرش می‌باشد. (پس از انجام مراحل فوق یک نسخه باید با ذکر منابع در متن و پایان متن باشد و نسخه دیگر بدون ذکر منابع در متن و پایان مقاله باشد و فقط زیر نویس ها و معادل های انگلیسی در آن لحاظ شده باشد.)
  • نکته بسیار مهم، مقاله اصولاً پاورقی ندارد. منابع داخل متن و پانوشت ها همه در انتهای متن است نه در پاورقی.