اهداف و چشم انداز

  • 1-1 ترویج و ارتقاء مباحث پژوهشی در زمینه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری کشور
  • 1-2 کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققین و نهادها و بنگاه‌های اقتصادی
  • 1-3 انتشار نتایج پژوهش‌ها و گسترش حوزه تحقیقات
  • 1-4 کمک به کاربردی شدن پژوهش‌های انجام شده در فضای اقتصادی کشور