درباره نشریه

نشریه علمی - ترویجی «اقتصاد مدیریت» از پاییز سال 1396 آغاز بکار نموده و نحوه انتشار آن به‌صورت فصلنامه میباشد. تعداد اندک مجلاتی که در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری به مسائل کاربردی و ترویج دانش انجمن مدیریت ایران را بر آن داشت بپردازد، تا با همکاری تعدادی از اساتید برجسته به انتشار چنین فصلنامه‌هایی اقدام کند.