شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علمی - ترویجی «اقتصاد مدیریت» از پاییز سال 1396 آغاز بکار نموده و نحوه انتشار آن به‌صورت فصلنامه میباشد. تعداد اندک مجلاتی که در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری به مسائل کاربردی و ترویج دانش انجمن مدیریت ایران را بر آن داشت بپردازد، تا با همکاری تعدادی از اساتید برجسته به انتشار چنین فصلنامه‌هایی اقدام کند.

دوره انتشار: فصلنامه

زبان: فارسی- انگلیسی  

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران
مدیرمسئول: دکتر سعید اسلامی بیدگلی (دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی)
سردبیر: دکتر محمدحسین ستایش (دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی)
امور اجرایی: ملیحه کیا
هیات تحریریه:
1- دکتر مجید قاسمی (دکتری اقتصاد از دانشگاه انگلستان)
2- دکتر غلامحسین اسدی (دکتری مدیریت مالی از دانشگاه منچستر انگلستان، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
3- دکتر محمداسماعیل فدایی‌نژاد (دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
4- دکتر علی ثقفی (دکتری حسابداری از دانشگاه نیروی آمریکا، استاد دانشگاه علامه طباطبایی)
5- دکتر سیدمهدی برکچیان (دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج انگلستان، استادیار دانشگاه صنعتی شریف)
6- دکتر محمد مدرس یزدی (دکتری مهندسی سیستم‌ها و تحقیق در عملیات از دانشگاه برکلی آمریکا، استادیار دانشگاه صنعتی شریف)
7- دکتر میرمهدی سیداصفهانی (دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه انگلستان)
8- دکتر بهروز خدارحمی (دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
9- دکتر سید محمد هاشمی‌نژاد (دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)